Δήλωση Συμμετοχής Δραστηριοτήτων: Ενήλικας
2022,4,16,11,01,47
2022,4,16,10,51,47
* Υποχρεωτικά πεδία
Συγκατάθεση για Μαγνητοσκόπηση/Φωτογράφιση
Όροι και Προϋποθέσεις

1) Δηλώσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή/και για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην κάθε δραστηριότητα που δηλώθηκε, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

2) Δηλώσεις ατόμων τα οποία δεν έχουν εξοφλήσει τος οφειλές των προηγούμενων χρόνων, δεν θα παραλαμβάνονται.

Έχω ενημερωθεί και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων που παρέχω με την παρούσα αίτηση από το Δήμο Στροβόλου και/ή το Ανοικτό Σχολείο για σκοπούς εγγραφής, παροχής υπηρεσιών και λογιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Έχω επίσης ενημερωθεί ότι σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμώ να λάβω περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα τα οποία διατηρεί ο Δήμος Στροβόλου και/ή το Ανοικτό Σχολείο ή εάν επιθυμώ να εξασκήσω το δικαίωμα πρόσβασης, και/ή διόρθωσης, και/ή διαγραφής των δεδομένων μου και/ή το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή να ανακαλέσω τη συγκατάθεση μου οποτεδήποτε, μπορώ να αποταθώ γραπτώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου anoikto_sxoleio@strovolos.org.cy ή μέσω του τηλεομοιότυπου στο 22 470400 ή δια χειρός στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου.

Έχω διαβάσει και ενημερωθεί για το πιο πάνω περιεχόμενο και δίδω ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση τη ρητή συγκατάθεση μου για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου, ευαίσθητων και μη, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων για τον σκοπό που περιγράφεται ανωτέρω.


Επιβεβαίωση Στοιχείων
Περιγραφή:
Δήλωση Συμμετοχής Δραστηριοτήτων: Ενήλικας
Ποσό προς πληρωμή:
0.00
Πληροφορίες:
Η συναλλαγή με περιγραφή << ANOIKTO SXOLEIO-STROVOLOU >> θα εμφανιστεί στον τραπεζικό σας λογαριασμό.