ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η ιστοσελίδα www.greendot.com.cy (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει και διατηρείται από τον Δήμο Στροβόλου.
Με τη χρήση ή την πρόσβαση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας, συμφωνείται να δεσμεύεστε από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, τότε οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.
Οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων, υπόκεινται σε τροποποίηση/αναθεώρηση χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους και τις προϋποθέσεις για ενδεχόμενες τροποποιήσεις/αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας κατόπιν τροποποίησης/αναθεώρησης των όρων και προϋποθέσεων, θα αποτελεί αποδοχή τέτοιας τροποποίησης/αναθεώρησης από το χρήστη.


ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησης τους. Εν τούτοις, ο Δήμος Στροβόλου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες, πλήρεις και ισχύουσες ανά πάσα στιγμή. Ο Δήμος Στροβόλου δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε σε οποιοδήποτε χρήστη ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης τους/της στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑ ΣΑΣ
Με την υποβολή των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, αντιλαμβάνεστε ότι εξουσιοδοτείται ο Δήμος Στροβόλου και συμφωνείται να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμο Στροβόλου να χρεώσει την πιστωτική σας κάρτα με το ποσό της συναλλαγής. Οι συναλλαγές πληρωμών διεκπεραιώνονται από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παραλαμβάνουν τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας και άλλες προσωπικές πληροφορίες προκείμενου να επαληθευόσουν την εγκυρότητα της πιστωτικής σας κάρτας και να επεξεργαστούν τη συναλλαγή.


ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (LINKS) ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ο Δήμος Στροβόλου δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την ασφάλεια, ποιότητα ή ορθότητα των συνδέσεων (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων που τυχόν παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε πραγματική ή ισχυριζόμενη ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη του χρήστη στις πληροφορίες που παρέχονται σε τέτοιες συνδέσεις (links).


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ανήκουν στον Δήμο Στροβόλου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Κανένα μέρος της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, είτε ηλεκτρονικά ή ως φωτοαντίγραφο ή διαφορετικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Δήμου Στροβόλου.


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει μεταξύ οποιουδήποτε χρήστη και του Δήμου Στροβόλου αναφορικά με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας. Παράλειψη από τον Δήμο Στροβόλου στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που του παρέχεται από τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, δεν θα εμποδίσει την ασκήσει τέτοιου δικαιώματος ή θεραπείας σε οποιοδήποτε στάδιο μελλοντικά εκτός με τη γραπτή συγκατάθεση του Δήμου Στροβόλου.